ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
SUBJECT : M.Ed
AUTHOR : KSOU
PUBLISHED ON : 13/09/19
NUMBER OF PAGES : ( 14 Pages)
PRICE : Rs 7

ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರದ ಸಮಿತಿಯನ್ನೂ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.


Go to top