+91 94484 797 60 | 80 2343 2823info@ksoustudymaterial.com

Title      : ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ
Subject      : M.Ed
copyright © 2019   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 4/55
Total Price      : Rs.      : 18
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ Total views (18)  
ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಪದವು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪದವಾಗಿದೆ.ಆದಾರಿಂದಲೇ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಷಾಲವಾದ ......
Pages: 19
Price: Rs 0   
 
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತು ಶಾಲಾ ನಕ್ಷಿಕರ್ಣ Total views (5)  
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ (ಯುಜಿಸಿ) ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಯಂತ್ ......
Pages: 12
Price: Rs 6   
 
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತು ಕ್ರಮಗಳ್ಳು Total views (5)  
ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ೨೦೦೦ ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಕೊನೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೯೪% ಗ ......
Pages: 10
Price: Rs 5   
 
ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ Total views (4)  
ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚ ......
Pages: 14
Price: Rs 7   
 


Back to Top