***Accredited by NAAC with A Grade*** Admissions For the Academic Year 2016-17*** NCET Scholarship Test Results**** *** NCET Scholarship Test Results - Andaman and Nicobar
  
ಮಹಾಸಾಗರದ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು
SUBJECT : Geography
AUTHOR : KSOU
PUBLISHED ON : 08/10/13
NUMBER OF PAGES : ( 14 Pages)
PRICE : Rs 10.5

ಅಲೆಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಮಹಾಸಾಗರದ ನೀರಿನ ಚಲನೆಯ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ.ಸಾಗರದ ನೀರಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಚಲನೆಗಿಂತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು. ಏಕೆಂದರೆ, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಚಲನೆಗಳು ಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ ಆಳದವರೆಗೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲದಿಂದ ಸಾಗರದ ನೀರು (ಮೇಲೇರುವ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ)ಉಬ್ಬರವಾಗುವ ಮತ್ತು ಕುಸಿತಕ್ಕೊಳಪಡುವುದನ್ನೇ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳೆನ್ನುತ್ತೇವೆ.