Title      : ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆಡಳಿತ ಮಾತು ನಿರ್ವಹಣೆ
Subject      : M.Ed
copyright © 2019   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 3/67
Total Price      : Rs.      : 21
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಆಡಳಿತ ಮಾತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ್ಳು Total views (23)  
ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂರೂ ಘಟಕಗಳ್ಳನು ಹೊಂದಿದೆ ,ಆಡಳಿತ ಮಾತು ನಿರ್ವಹಣ್ಣೇಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ......
Pages: 27
Price: Rs 0   
 
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ Total views (16)  
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಗ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ  ......
Pages: 17
Price: Rs 8.5   
 
ಆಡಳಿತ ಮಟ್ಟಗಳು Total views (10)  
ಆರ್ಥಿಕ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತಾ&# ......
Pages: 23
Price: Rs 11.5