Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : M.A Kannada Previous_Question Papers
Subject      : Kannada
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 32/56
Total Price      : Rs.      : 53
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ - ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ : ಕಾವ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1- ಮೇ/ಜೂನ್ 2007 Total views (343)  
ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ - ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ : ಕಾವ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1- ಮೇ/ಜೂನ್ 2007
Pages: 2
Price: Rs 0   
 
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ 1- ಮೇ/ಜೂನ್ 2007 Total views (309)  
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ 1- ಮೇ/ಜೂನ್ 2007
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1- ಮೇ/ಜೂನ್ 2007 Total views (303)  
ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1- ಮೇ/ಜೂನ್ 2007
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1- ಮೇ/ಜೂನ್ 2007 Total views (308)  
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1- ಮೇ/ಜ&# ......
Pages: 1
Price: Rs 0.75   
 
ಜಾನಪದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1- ಮೇ/ಜೂನ್ 2007 Total views (312)  
ಜಾನಪದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1- ಮೇ/ಜೂನ್ 2007
Pages: 1
Price: Rs 0.75   
 
ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ - ಕಾವ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2- ಮೇ/ಜೂನ್ 2008 Total views (300)  
ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ - ಕಾವ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2- ಮೇ/ಜೂನ್ 2008
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2- ಮೇ/ಜೂನ್ 2008 Total views (300)  
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2- ಮೇ/ಜೂನ್ 2008
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2- ಮೇ/ಜೂನ್ 2008 Total views (298)  
ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2- ಮೇ/ಜೂನ್ 200 ......
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ- ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2- ಮೇ/ಜೂನ್ 2008 Total views (299)  
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ- ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2- ಮೇ/ಜ&# ......
Pages: 1
Price: Rs 0.75   
 
ಜಾನಪದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2- ಮೇ/ಜೂನ್ 2008 Total views (300)  
ಜಾನಪದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2- ಮೇ/ಜೂನ್ 2008
Pages: 1
Price: Rs 0.75   
 
ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ- ಕಾವ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3- ಜೂನ್ 2009 Total views (300)  
ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ- ಕಾವ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3- ಜೂನ್ 2009
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3- ಜೂನ್ 2009 Total views (301)  
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3- ಜೂನ್ 2009
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3- ಜೂನ್ 2009 Total views (316)  
ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3- ಜೂನ್ 2009
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3- ಜೂನ್ 2009 Total views (277)  
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3- ಜೂ ......
Pages: 1
Price: Rs 0.75   
 
ಜಾನಪದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3- ಜೂನ್ 2009 Total views (277)  
ಜಾನಪದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3- ಜೂನ್ 2009
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ : ವಿಶೇಷ ಕವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರ: ಜನ್ನ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4- ಜೂನ್ 2009 Total views (279)  
ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ : ವಿಶೇಷ ಕವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರ: ಜನ್ನ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4- ......
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ:ವಿಶೇಷ ಕವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರ- ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4- ಜೂನ್ 2009 Total views (282)  
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ:ವಿಶೇಷ ಕವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರ- ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ_ಪ್ರಶ್ನೆ ......
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4- ಜೂನ್ 2009 Total views (277)  
ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4- ಜೂನ್ 2009
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಹಳಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ (ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣಂ) ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಚರಿತ್ರೆ _ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4- ಜೂನ್ 2009 Total views (281)  
ಹಳಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ (ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣಂ) ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಚರಿತ್ರೆ _ಪ್ರಶ್ನ ......
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ: ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4- ಜೂನ್ 2009 Total views (280)  
ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ: ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4- ಜೂನ್ 2009
Pages: 1
Price: Rs 0.75   
 
ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ _ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4- ಜೂನ್ 2009 Total views (279)  
ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ _ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4- ಜೂ&# ......
Pages: 1
Price: Rs 0.75   
 
ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ- ಕಾವ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010 Total views (278)  
ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ- ಕಾವ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010 Total views (280)  
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010
Pages: 4
Price: Rs 3   
 
ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010 Total views (298)  
ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010 Total views (297)  
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂ ......
Pages: 1
Price: Rs 0.75   
 
ಜಾನಪದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010 Total views (299)  
ಜಾನಪದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ- ಕಾವ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2011 Total views (304)  
ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ- ಕಾವ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2011
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010 Total views (301)  
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010 Total views (299)  
ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010 Total views (301)  
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂ ......
Pages: 1
Price: Rs 0.75   
 
ಜಾನಪದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010 Total views (305)  
ಜಾನಪದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5- ಜೂನ್ 2010
Pages: 2
Price: Rs 1.5   
 
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4- ಜೂನ್ 2009 Total views (315)  
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ_ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4- ಜೂ ......
Pages: 1
Price: Rs 0.75   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2020 Interline Publishing. All rights reserved.