Interline Publishing
 [email protected] +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Set up video

 
  
Title      : MSN-13 ತರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ
Subject      : Sanskrit
Author      : KSOU
Publisher      : K S O U
Chapters/Pages      : 28/990
Total Price      : Rs.      : 740
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪೋದ್ಘಾತ Total views (715)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಗಳ ಉಗಮ, ವಿಕಾಸ ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳು, ವೇದ-ವೇದಾಂಗಳು, ವೇದ-ತರ್ಕಶಾ&#......
Pages: 10
Price: Rs 0  
 
ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪರಂಪರೆ Total views (713)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗೋತಮನ ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಿರೂಪ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5  
 
ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ Total views (726)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಚಯ, ń......
Pages: 15
Price: Rs 11.25  
 
ವೈಶೇಷಿಕದರ್ಶನಸಾರ Total views (719)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಣಾದರ ವೈಶೇಷಿಕದರ್ಶನಸಾರ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪರಂಪರೆ - ನ್ಯಾಯ - ವೈಶೇಷಿ&#......
Pages: 16
Price: Rs 12  
 
ಅನುಮಾನಪರಿಚ್ಛೇದಃ Total views (739)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಪರಿಚ್ಛೇದಿಂದ ಉಪಮಾನಪರಿಚ್ಛೇದ ಸಮಾಪ್ತಿ ತನಕದ ವಿಷಯಗಳ&#......
Pages: 38
Price: Rs 28.5  
 
ಅಥ ಶಬ್ದ ಪರಿಚ್ಛೇದಃ Total views (742)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವಾದವು ಆರಂಭವಾಗಿವ ವರೆ......
Pages: 30
Price: Rs 22.5  
 
ಅಥ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವಾದಃ Total views (744)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವಾದಃ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರಿ.
Pages: 17
Price: Rs 12.75  
 
ಸ್ಮೃತಿನಿರೂಪಣಂ Total views (743)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿನಿರೂಪಣೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರ......
Pages: 28
Price: Rs 21  
 
ಅನ್ನಂಭಟ್ಟವಿರಚಿತಃ ತರ್ಕಸಂಗ್ರಹ ದೀಪಿಕಾಯುತಃ Total views (734)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತರ್ಕಸಂಗ್ರಹದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ, ತರ್ಕಸಂಗ್ರಹದೀಪಿಕಾದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ, ಮ......
Pages: 29
Price: Rs 21.75  
 
ಪೃಥಿವಿಲಕ್ಷಣಂ Total views (733)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನವರೆಗಿನ ಒಂಭತ್ತು ದ್ರವ್ಯಗಳ ಪರ&......
Pages: 20
Price: Rs 15  
 
ಗುಣೀಷು ರೂಪಸ್ವರೂಪಂ Total views (733)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಣಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ನಿರೂಪಣೆಯವರೆಗಿನ &......
Pages: 16
Price: Rs 12  
 
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಣಂ Total views (733)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಿಚ್ಚೇದ ಮುಗಿಯುವವ&#......
Pages: 17
Price: Rs 12.75  
 
ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ Total views (734)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿ......
Pages: 32
Price: Rs 24  
 
ಪಾಣಿನಿ ಪುರ್ವೂತ್ತರಕಾಲೀನ ವೈಯಾಕರಣರು Total views (734)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾಣಿನಿ ಪುರ್ವೂತ್ತರಕಾಲೀನ ವೈಯಾಕರಣರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ನೀಡಿ&......
Pages: 36
Price: Rs 27  
 
ವ್ಯಾಕರಣಸ್ವರೂಪ ವಿವರಣೆ Total views (737)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಸ್ವರೂಪ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ......
Pages: 29
Price: Rs 21.75  
 
ಕಾರಪ್ರಕರಣ Total views (748)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರಿ. ಕಾರಕಗಳು ಕತೃ, ಕರ್ಮ, ಕರ&#......
Pages: 26
Price: Rs 19.5  
 
ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿ Total views (745)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಗೆ &#......
Pages: 66
Price: Rs 49.5  
 
ಕರ್ಮಪ್ರವಚನೀಯದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತೃತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿ Total views (744)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಪ್ರವಚನೀಯದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ತೃತೀಯಾವಿಭಕ......
Pages: 55
Price: Rs 41.25  
 
ಚತುರ್ಥೀವಿಭಕ್ತಿಪ್ರಕರಣ Total views (747)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥೀವಿಭಕ್ತಿಯು ಯಾವ ಯಾವ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಮುಂದೆ ಬರುತ......
Pages: 43
Price: Rs 32.25  
 
ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ Total views (747)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಭ......
Pages: 49
Price: Rs 36.75  
 
ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಪ್ರಕರಣ Total views (743)  
ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ. ಇದನ್ನು ŀ......
Pages: 64
Price: Rs 48  
 
ಸಪ್ತಮೀವಿಭಕ್ತಿ ವಿಚಾರ Total views (743)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪದಸಪ್ತಮೀ, ಕರ್ಮಪ್ರವಚನೀಯಸಪ್ತಮೀ ಎಂದೂ ಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ......
Pages: 37
Price: Rs 27.75  
 
ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣ Total views (743)  
ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಗಳು ಬಹು ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.ಈ ಘಟ&......
Pages: 30
Price: Rs 22.5  
 
ಅವ್ಯಯೀಭಾವಪ್ರಕರಣ Total views (743)  
ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯೀಭಾವಸಮಾಸವು ನಿತ್ಯಸಮಾಸ. ಇದರ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸೂತ್&......
Pages: 46
Price: Rs 34.5  
 
ವ್ಯಾಕರಣವಿಭಾಗ Total views (743)  
ಅವ್ಯಯೀಭಾವಸಮಾಸದಲ್ಲಿ "ವಿಭಾಷಾ" ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅನಿತ್ಯಸಮಾಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ&#......
Pages: 34
Price: Rs 25.5  
 
ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸಪ್ರಕರಣ Total views (745)  
ಉತ್ತರಪದಾರ್ಥಪ್ರಧಾನವಾದುದು ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಧಾರಯ, ದ್ವಿಗು &......
Pages: 58
Price: Rs 43.5  
 
ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸಪ್ರಕರಣ Total views (746)  
ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ ಏಕದೇಶಸಸಮಾಸ, ಸಪ್ತಮೀತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸ, &......
Pages: 56
Price: Rs 42  
 
ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸಪ್ರಕರಣ Total views (749)  
ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ನಿಪಾತರೂಪಗಳು, ಕರ್ಮಧಾರಯಸಮ......
Pages: 79
Price: Rs 59.25  
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2017 Interline Publishing. All rights reserved.