Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್- ಬಿ.ಎ ಸಂಸ್ಕೃತ
Subject      : Sanskrit
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 8/149
Total Price      : Rs.      : 104
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಸುಭಾಷಿತಗಳು Total views (514)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಭಾಷಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನೇ ಸುಭಾಷಿತವೆ ......
Pages: 11
Price: Rs 0   
 
ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ Total views (511)  
ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವು ಆದಿಕಾವ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾ& ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ದಂಡಿನೀತಿಯ ಮಹತ್ವ Total views (510)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದಂಡಿ ಎಂಬ ಕವಿಯ 'ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತಂ' ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್&# ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಅಂಡಗುಲಿಮುದ್ರಾದಿಗಮಹ Total views (511)  
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯವು ಶ್ರವ್ಯ ಹಾಗು ದೃಶ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರುಡು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರವ್ ......
Pages: 44
Price: Rs 33   
 
ವರ್ಣಮಾಲಾಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿ Total views (509)  
ವರ್ಣಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ವರ್ಣಮಾಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಣವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಬಹು& ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಸಂಧಿಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿ Total views (507)  
ವರ್ಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೂಂದು ಒಟ್ಟುಗೂಡುವುದನ್ನು ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್& ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಸಮಾಸಪ್ರಕರಣ Total views (508)  
ಎರಡು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ಪದವಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಕಾರಕ ಪ್ರಕರಣ, ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೀಷಾಂಶಗಳು Total views (508)  
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರಕ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ......
Pages: 19
Price: Rs 14.25   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2021 Interline Publishing. All rights reserved.