Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : MSN-13 ತರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ
Subject      : Sanskrit
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 28/990
Total Price      : Rs.      : 740
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪೋದ್ಘಾತ Total views (716)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಗಳ ಉಗಮ, ವಿಕಾಸ ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳು, ವೇದ-ವೇದಾಂಗಳು, ವೇದ-ತರ್ಕಶಾ&# ......
Pages: 10
Price: Rs 0   
 
ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪರಂಪರೆ Total views (713)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗೋತಮನ ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಿರೂಪ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ Total views (727)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಚಯ, ń ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ವೈಶೇಷಿಕದರ್ಶನಸಾರ Total views (719)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಣಾದರ ವೈಶೇಷಿಕದರ್ಶನಸಾರ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪರಂಪರೆ - ನ್ಯಾಯ - ವೈಶೇಷಿ&# ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಅನುಮಾನಪರಿಚ್ಛೇದಃ Total views (739)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಪರಿಚ್ಛೇದಿಂದ ಉಪಮಾನಪರಿಚ್ಛೇದ ಸಮಾಪ್ತಿ ತನಕದ ವಿಷಯಗಳ&# ......
Pages: 38
Price: Rs 28.5   
 
ಅಥ ಶಬ್ದ ಪರಿಚ್ಛೇದಃ Total views (742)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವಾದವು ಆರಂಭವಾಗಿವ ವರೆ ......
Pages: 30
Price: Rs 22.5   
 
ಅಥ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವಾದಃ Total views (745)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವಾದಃ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರಿ.
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಸ್ಮೃತಿನಿರೂಪಣಂ Total views (743)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿನಿರೂಪಣೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರ ......
Pages: 28
Price: Rs 21   
 
ಅನ್ನಂಭಟ್ಟವಿರಚಿತಃ ತರ್ಕಸಂಗ್ರಹ ದೀಪಿಕಾಯುತಃ Total views (735)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತರ್ಕಸಂಗ್ರಹದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ, ತರ್ಕಸಂಗ್ರಹದೀಪಿಕಾದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ, ಮ ......
Pages: 29
Price: Rs 21.75   
 
ಪೃಥಿವಿಲಕ್ಷಣಂ Total views (733)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನವರೆಗಿನ ಒಂಭತ್ತು ದ್ರವ್ಯಗಳ ಪರ& ......
Pages: 20
Price: Rs 15   
 
ಗುಣೀಷು ರೂಪಸ್ವರೂಪಂ Total views (733)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಣಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ನಿರೂಪಣೆಯವರೆಗಿನ & ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಣಂ Total views (733)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಿಚ್ಚೇದ ಮುಗಿಯುವವ&# ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ Total views (735)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿ ......
Pages: 32
Price: Rs 24   
 
ಪಾಣಿನಿ ಪುರ್ವೂತ್ತರಕಾಲೀನ ವೈಯಾಕರಣರು Total views (734)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾಣಿನಿ ಪುರ್ವೂತ್ತರಕಾಲೀನ ವೈಯಾಕರಣರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ನೀಡಿ& ......
Pages: 36
Price: Rs 27   
 
ವ್ಯಾಕರಣಸ್ವರೂಪ ವಿವರಣೆ Total views (737)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಸ್ವರೂಪ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ......
Pages: 29
Price: Rs 21.75   
 
ಕಾರಪ್ರಕರಣ Total views (748)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರಿ. ಕಾರಕಗಳು ಕತೃ, ಕರ್ಮ, ಕರ&# ......
Pages: 26
Price: Rs 19.5   
 
ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿ Total views (745)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಗೆ &# ......
Pages: 66
Price: Rs 49.5   
 
ಕರ್ಮಪ್ರವಚನೀಯದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತೃತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿ Total views (744)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಪ್ರವಚನೀಯದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ತೃತೀಯಾವಿಭಕ ......
Pages: 55
Price: Rs 41.25   
 
ಚತುರ್ಥೀವಿಭಕ್ತಿಪ್ರಕರಣ Total views (747)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥೀವಿಭಕ್ತಿಯು ಯಾವ ಯಾವ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಮುಂದೆ ಬರುತ ......
Pages: 43
Price: Rs 32.25   
 
ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ Total views (747)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಭ ......
Pages: 49
Price: Rs 36.75   
 
ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಪ್ರಕರಣ Total views (743)  
ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ. ಇದನ್ನು ŀ ......
Pages: 64
Price: Rs 48   
 
ಸಪ್ತಮೀವಿಭಕ್ತಿ ವಿಚಾರ Total views (744)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪದಸಪ್ತಮೀ, ಕರ್ಮಪ್ರವಚನೀಯಸಪ್ತಮೀ ಎಂದೂ ಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ......
Pages: 37
Price: Rs 27.75   
 
ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣ Total views (745)  
ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಗಳು ಬಹು ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.ಈ ಘಟ& ......
Pages: 30
Price: Rs 22.5   
 
ಅವ್ಯಯೀಭಾವಪ್ರಕರಣ Total views (743)  
ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯೀಭಾವಸಮಾಸವು ನಿತ್ಯಸಮಾಸ. ಇದರ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸೂತ್& ......
Pages: 46
Price: Rs 34.5   
 
ವ್ಯಾಕರಣವಿಭಾಗ Total views (743)  
ಅವ್ಯಯೀಭಾವಸಮಾಸದಲ್ಲಿ "ವಿಭಾಷಾ" ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅನಿತ್ಯಸಮಾಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ&# ......
Pages: 34
Price: Rs 25.5   
 
ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸಪ್ರಕರಣ Total views (746)  
ಉತ್ತರಪದಾರ್ಥಪ್ರಧಾನವಾದುದು ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಧಾರಯ, ದ್ವಿಗು & ......
Pages: 58
Price: Rs 43.5   
 
ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸಪ್ರಕರಣ Total views (746)  
ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ ಏಕದೇಶಸಸಮಾಸ, ಸಪ್ತಮೀತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸ, & ......
Pages: 56
Price: Rs 42   
 
ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸಪ್ರಕರಣ Total views (749)  
ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ನಿಪಾತರೂಪಗಳು, ಕರ್ಮಧಾರಯಸಮ ......
Pages: 79
Price: Rs 59.25   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2021 Interline Publishing. All rights reserved.